لوگو راستا

raastawood
لوگو راستا توسط کارخانه چوب راستا سفارش داده شده  است.
که لوگو آن برگرفته از نوشته (راستا) و ماهیت آن چوب mdf است.