لوگو سالن زیبایی بانو زمانی

لوگو سالن زیبایی بانو زمانی
این لوگو برگرفته از اسم سالن میباشد.